Nie siedź w domu

Sondaż publiczny

Czy podejmujesz postanowienia wielkopostne?

Daj Ogłoszenie

Jak zamieścić ogłoszenie w tygodniku „Echo” przez internet?

-

1. Należy złożyć zamówienie e-mailem na adres:reklama@tygodnikecho.pl

lub przez bramkę e-mailową znajdującą się na stronie www.tygodnikecho.pl („Daj ogłoszenie”).

W e-mailu należy zamieścić treść ogłoszenia, ilość emisji i data pierwszej emisji – zawsze jest to środa.

-

2. Po złożeniu zamówienia redakcja wyśle do Państwa e-maila zwrotnego z kwotą należną za złożone ogłoszenie oraz linkiem do strony Przelewy 24, przez którą należy zrealizować przelew należnej kwoty. E-mail dotrze do Państwa do 24 godzin w dni robocze.

-

3. Płatność musi być zrealizowana najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego datę pierwszej emisji ogłoszenia, do godz. 15.00.

-

4. Po zrealizowaniu przelewu przez Państwa, redakcja otrzyma w ciągu 15 minut potwierdzenie płatności. Ogłoszenie zostanie opublikowane.

 

Jak zamieścić ogłoszenie w tygodniku „Echo” przez sms?

 

REGULAMIN USŁUGI ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI SMS w TYGODNIKU „ECHO” 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE: 

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco: 
1.1 Wydawca – Lokalne Wydawnictwo Prasowe „ECHO” Sp. z o. o., 43-100 Tychy, ul. Grota-Roweckiego 42 
1.2 Ogłoszeniodawca podmiot, na który zarejestrowany jest numer telefonu komórkowego i który chce skorzystać z usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem wiadomości SMS i zamieścić ogłoszenie. Ogłoszeniodawcą może być jedynie osoba pełnoletnia. 
1.3 Integrator – CashBill S.A., ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza, odpowiadająca za obsługę techniczną. 
1.4 Usługa – usługa zamawiania drobnych ogłoszeń prasowych za pośrednictwem wiadomości SMS. 
1.5 Regulamin – niniejszy regulamin usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem wiadomości SMS; 
1.6 Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa wysyłana przez ogłoszeniodawców posiadających telefony GSM, służąca do przekazywania treści ogłoszenia. 
1.7 Numer SMS – numer przeznaczony do korzystania z usługi; 
1.8 Ogłoszenie – informacja przekazana przez ogłoszeniodawcę za pośrednictwem SMS na podany numer SMS o następujących parametrach: 
a) długość: 
ogłoszenie publikowane w tygodniku „Echo” może mieć maksymalnie 160 znaków (bez polskich znaków), liczonych łącznie ze znakami interpunkcyjnymi, graficznymi oraz odstępami pomiędzy znakami lub wyrazami i prefiksami. Cena 9 zł plus VAT wysłane na numer SMS: 79880. Jeśli ogłoszenie przekroczy 160 znaków, naliczona zostanie opłata za kolejny SMS w wysokości 9 zł plus VAT. Przekroczenie każdych następnych 160 znaków wiąże się z naliczaniem kolejnych opłat.
b) format: określony w umowie z wykonawcą usługi wg. następującego wzoru: af echotreść ogłoszenia, 
przykład: af echoSprzedam fiata panda (2007 r.), pierwszy wlasciciel, tel. xxx-xxx-xxx 
1.9 Prefiks – jeden z kodów podawanych przez Wydawcę w tygodniku „Echo” i na stronie www.tygodnikecho.pl umożliwiający zidentyfikowanie ogłoszenia zgodnie z regulaminem; 
1.10 Serwis – wykonywanie usługi na zlecenie ogłoszeniodawców przez organizatora serwisu: 
1.11 Organizator serwisu – Lokalne Wydawnictwo Prasowe „ECHO” Sp. z o. o.
 
2. Serwis działa od dnia 14.11.2012 r. do odwołania. 
 
3. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę serwisu. 
 
4. Wysłanie SMS-a na numer: 79880 jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz określonych w nim warunków i zasad zamieszczania ogłoszeń. 
 
5. Ogłoszenia publikowane będą przez Lokalne Wydawnictwo Prasowe „ECHO” Sp. z o. o, na łamach tygodnika „Echo” zgodnie z kalendarzem wydawniczym. 
 
 
II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 
1. Warunkiem korzystania z usługi jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 
2. Zlecenie publikacji ogłoszenia w tygodniku „Echo” następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS z ogłoszeniem przez ogłoszeniodawcę na podany w tygodniku „Echo” oraz na www.tygodnikecho.pl numer SMS. 
3. Po otrzymaniu przez wydawcę wiadomości SMS, o treści zgodnej z Regulaminem, ogłoszeniodawca otrzymuje zwrotną wiadomość SMS potwierdzającą wpłynięcie ogłoszenia. 
4. Ogłoszenia będą przyjmowane poprzez odebranie wiadomości SMS zawierającego prefiks i treść ogłoszenia. Prefiks oraz koszt wysłania wiadomości z ogłoszeniem do tygodnika „Echo” publikowane są na łamach tygodnika „Echo” i na www.tygodnikecho.pl. 
5. Pozytywnie zweryfikowane przez wydawcę ogłoszenie jest publikowane jednorazowo w najbliższym możliwym terminie od daty jego otrzymania. 
6. W przypadku wysłania przez ogłoszeniodawcę wiadomości SMS zawierającej błędy uniemożliwiające publikację ogłoszenia przez wydawcę lub treść niezgodną z regulaminem, wydawca nie opublikuje ogłoszenia bez podania przyczyny. 
Opłata z tytułu przesłania SMS-a zawierającego błędy będzie pobrana zgodnie z cennikiem określonym w punkcie 1.8 podpunkt a. 
7. Wydawca zastrzega sobie prawo weryfikacji ogłoszeń w zakresie: 
a) ich zgodności z zasadami pisowni języka polskiego (ortografii i gramatyki), 
b) dopuszczalnej liczby użytych znaków, 
c) ich zgodności z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrych obyczajów. 
7a. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieopublikowania ogłoszeń zawierające treści erotyczne (agencje towarzyskie, sponsoring itp.) i ezoteryczne (wróżbiarstwo, tarot, bioenergoterapia itp.)
8. Niepodanie przez ogłoszeniodawcę w treści ogłoszenia telefonu kontaktowego będzie 
równoznaczne z opublikowaniem numeru telefonu komórkowego, z którego wysłane zostało ogłoszenie. 
9. W przypadku, gdy wydawca stwierdzi niezgodność ogłoszenia z postanowieniami regulaminu, ma on prawo do niepublikowania ogłoszenia. 
10. Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi. 
11. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny, wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili. 
12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
1) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez ogłoszeniodawcę z usługi, 
2) nieprzekazanie wydawcy SMS-a z treścią ogłoszenia przez operatora sieci telefonii komórkowej, 
3) problemy w funkcjonowaniu usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których wydawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, 
4) korzystanie z usługi przez ogłoszeniodawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, 
5) przerwy w świadczeniu usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub inne przyczyny niezależne od wydawcy. 
 
III. REKLAMACJE 
1. Reklamacje dotyczące usługi należy przesyłać listem poleconym na adres: 
Lokalne Wydawnictwo Prasowe „ECHO” Sp. z o. o., 43-100 Tychy, ul. Grota-Roweckiego 42 
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, jej adres, numer telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS, treść SMS-a, a także dokładne  podanie zarzutów. Reklamację należy zgłosić nie później niż w ciągu 14 dni od daty wysłania SMS-a. 
3. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji ogłoszeniodawcę. 
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, wydawca zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu tygodnika „Echo”. 
5. Decyzja wydawcy uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna. 
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania zlecenia publikacji ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny. 
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 
3.Regulamin jest dostępny w biurze ogłoszeń tygodnika „Echo” w Tychach, ul. Grota-Roweckiego 42 oraz na stronie internetowej www.tygodnikecho.pl 
 
  
 

 

Wywiad

ilustracja

Stanisław Dziegieć – Najważniejsza jest rodzina, nawet mała…

Cyklicznie na łamach Echa publikujemy relacje seniorek, seniorów z cyklu "Babciu, Dziadku opowiedz swoim wnuczętom" w myśl idei Papieża Franciszka, który w lipcu 2016 roku, w trakcie ŚDM w Krakowie zaapelował do młodych ludzi, aby odwiedzali swoich dziadków i babcie i poświęcili im swój czas. Nie wystarczy zadzwonić do nich od czasu od czasu pytając zdawkowo o zdrowie i jak leci, aby dowiedzieć się jak ciekawe historie mają do opowiedzenia. Dzisiaj z tego cyklu przedstawiamy rozmowę z Stanisławem Dziegieciem, porucznikiem Wojska Polskiego.

więcej

Stare fotografie

ilustracja

Mąż wyrusza na wojnę

Maria Piekorz (1879-1951), szanowana akuszerka bojszowska z pierwszym mężem Grelą, który jako marynarz poległ na I wojnie światowej.

więcej

Pisaliśmy przed laty

ilustracja

Siedem lat z „Echem”

Zacznę od pewnej refleksji. To była szczęśliwa siódemka. Moje siedem lat pracy w redakcji „Echa” - czas zdobywania szlifów dziennikarskich i nieustających emocji. Dlatego zaproszenie redaktora naczelnego do napisania wspomnień przyjęłam ze wzruszeniem, ale też z niepokojem, czy potrafię odtworzyć z przeszłości coś istotnego...

więcej

Reportaż

ilustracja

Portugalia - tam, gdzie kończyła się Ziemia

13 maja papież Franciszek dokonał w Fatimie kanonizacji pastuszków Franciszka i Hiacynty, którym 100 lat temu objawiła się w tym miejscu Matka Boża. Na beatyfikację czeka siostra Łucja, która zmarła 13. grudnia 2005 w klasztorze w Coimbrze. Ja długi majowy weekend, niezbadanymi wyrokami Opatrzności Bożej, spędziłam na wycieczce w Portugalii. Mało wiedziałam o tym kraju, który jest ponad trzy razy mniejszy pod względem powierzchni i ludności od Polski, ale bardzo podobny jeśli chodzi o tradycje patriotyczne i religijne.

więcej

Naszym tropem

ilustracja

Przeznaczona na deweloperkę?

Co dalej z budynkiem po SP 21?

Zamknięta od trzech lat szkoła przy ulicy Młodzieżowej 7 w Tychach wciąż stoi bezczynnie. Choć w budynku tkwi ogromny potencjał, nikt dotąd nie podjął jakichkolwiek kroków, by go wykorzystać.

więcej

Interwencje

ilustracja

Poniewierka na stare lata

Tychy • Eksmisja do baraków na ul. Świerkowej

więcej

Partnerzy