Daj Ogłoszenie

Jak zamieścić ogłoszenie w tygodniku „Echo” przez internet?

-

1. Należy złożyć zamówienie e-mailem na adres:reklama@tygodnikecho.pl

lub przez bramkę e-mailową znajdującą się na stronie www.tygodnikecho.pl („Daj ogłoszenie”).

W e-mailu należy zamieścić treść ogłoszenia, ilość emisji i data pierwszej emisji – zawsze jest to środa.

-

2. Po złożeniu zamówienia redakcja wyśle do Państwa e-maila zwrotnego z kwotą należną za złożone ogłoszenie oraz linkiem do strony Przelewy 24, przez którą należy zrealizować przelew należnej kwoty. E-mail dotrze do Państwa do 24 godzin w dni robocze.

-

3. Płatność musi być zrealizowana najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego datę pierwszej emisji ogłoszenia, do godz. 15.00.

-

4. Po zrealizowaniu przelewu przez Państwa, redakcja otrzyma w ciągu 15 minut potwierdzenie płatności. Ogłoszenie zostanie opublikowane.

 

Jak zamieścić ogłoszenie w tygodniku „Echo” przez sms?

 

REGULAMIN USŁUGI ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI SMS w TYGODNIKU „ECHO” 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE: 

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco: 
1.1 Wydawca – Lokalne Wydawnictwo Prasowe „ECHO” Sp. z o. o., 43-100 Tychy, ul. Grota-Roweckiego 42 
1.2 Ogłoszeniodawca podmiot, na który zarejestrowany jest numer telefonu komórkowego i który chce skorzystać z usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem wiadomości SMS i zamieścić ogłoszenie. Ogłoszeniodawcą może być jedynie osoba pełnoletnia. 
1.3 Integrator – CashBill S.A., ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza, odpowiadająca za obsługę techniczną. 
1.4 Usługa – usługa zamawiania drobnych ogłoszeń prasowych za pośrednictwem wiadomości SMS. 
1.5 Regulamin – niniejszy regulamin usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem wiadomości SMS; 
1.6 Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa wysyłana przez ogłoszeniodawców posiadających telefony GSM, służąca do przekazywania treści ogłoszenia. 
1.7 Numer SMS – numer przeznaczony do korzystania z usługi; 
1.8 Ogłoszenie – informacja przekazana przez ogłoszeniodawcę za pośrednictwem SMS na podany numer SMS o następujących parametrach: 
a) długość: 
ogłoszenie publikowane w tygodniku „Echo” może mieć maksymalnie 160 znaków (bez polskich znaków), liczonych łącznie ze znakami interpunkcyjnymi, graficznymi oraz odstępami pomiędzy znakami lub wyrazami i prefiksami. Cena 9 zł plus VAT wysłane na numer SMS: 79880. Jeśli ogłoszenie przekroczy 160 znaków, naliczona zostanie opłata za kolejny SMS w wysokości 9 zł plus VAT. Przekroczenie każdych następnych 160 znaków wiąże się z naliczaniem kolejnych opłat.
b) format: określony w umowie z wykonawcą usługi wg. następującego wzoru: af echotreść ogłoszenia, 
przykład: af echoSprzedam fiata panda (2007 r.), pierwszy wlasciciel, tel. xxx-xxx-xxx 
1.9 Prefiks – jeden z kodów podawanych przez Wydawcę w tygodniku „Echo” i na stronie www.tygodnikecho.pl umożliwiający zidentyfikowanie ogłoszenia zgodnie z regulaminem; 
1.10 Serwis – wykonywanie usługi na zlecenie ogłoszeniodawców przez organizatora serwisu: 
1.11 Organizator serwisu – Lokalne Wydawnictwo Prasowe „ECHO” Sp. z o. o.
 
2. Serwis działa od dnia 14.11.2012 r. do odwołania. 
 
3. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę serwisu. 
 
4. Wysłanie SMS-a na numer: 79880 jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz określonych w nim warunków i zasad zamieszczania ogłoszeń. 
 
5. Ogłoszenia publikowane będą przez Lokalne Wydawnictwo Prasowe „ECHO” Sp. z o. o, na łamach tygodnika „Echo” zgodnie z kalendarzem wydawniczym. 
 
 
II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 
1. Warunkiem korzystania z usługi jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 
2. Zlecenie publikacji ogłoszenia w tygodniku „Echo” następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS z ogłoszeniem przez ogłoszeniodawcę na podany w tygodniku „Echo” oraz na www.tygodnikecho.pl numer SMS. 
3. Po otrzymaniu przez wydawcę wiadomości SMS, o treści zgodnej z Regulaminem, ogłoszeniodawca otrzymuje zwrotną wiadomość SMS potwierdzającą wpłynięcie ogłoszenia. 
4. Ogłoszenia będą przyjmowane poprzez odebranie wiadomości SMS zawierającego prefiks i treść ogłoszenia. Prefiks oraz koszt wysłania wiadomości z ogłoszeniem do tygodnika „Echo” publikowane są na łamach tygodnika „Echo” i na www.tygodnikecho.pl. 
5. Pozytywnie zweryfikowane przez wydawcę ogłoszenie jest publikowane jednorazowo w najbliższym możliwym terminie od daty jego otrzymania. 
6. W przypadku wysłania przez ogłoszeniodawcę wiadomości SMS zawierającej błędy uniemożliwiające publikację ogłoszenia przez wydawcę lub treść niezgodną z regulaminem, wydawca nie opublikuje ogłoszenia bez podania przyczyny. 
Opłata z tytułu przesłania SMS-a zawierającego błędy będzie pobrana zgodnie z cennikiem określonym w punkcie 1.8 podpunkt a. 
7. Wydawca zastrzega sobie prawo weryfikacji ogłoszeń w zakresie: 
a) ich zgodności z zasadami pisowni języka polskiego (ortografii i gramatyki), 
b) dopuszczalnej liczby użytych znaków, 
c) ich zgodności z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrych obyczajów. 
7a. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieopublikowania ogłoszeń zawierające treści erotyczne (agencje towarzyskie, sponsoring itp.) i ezoteryczne (wróżbiarstwo, tarot, bioenergoterapia itp.)
8. Niepodanie przez ogłoszeniodawcę w treści ogłoszenia telefonu kontaktowego będzie 
równoznaczne z opublikowaniem numeru telefonu komórkowego, z którego wysłane zostało ogłoszenie. 
9. W przypadku, gdy wydawca stwierdzi niezgodność ogłoszenia z postanowieniami regulaminu, ma on prawo do niepublikowania ogłoszenia. 
10. Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi. 
11. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny, wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili. 
12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
1) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez ogłoszeniodawcę z usługi, 
2) nieprzekazanie wydawcy SMS-a z treścią ogłoszenia przez operatora sieci telefonii komórkowej, 
3) problemy w funkcjonowaniu usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których wydawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, 
4) korzystanie z usługi przez ogłoszeniodawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, 
5) przerwy w świadczeniu usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub inne przyczyny niezależne od wydawcy. 
 
III. REKLAMACJE 
1. Reklamacje dotyczące usługi należy przesyłać listem poleconym na adres: 
Lokalne Wydawnictwo Prasowe „ECHO” Sp. z o. o., 43-100 Tychy, ul. Grota-Roweckiego 42 
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, jej adres, numer telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS, treść SMS-a, a także dokładne  podanie zarzutów. Reklamację należy zgłosić nie później niż w ciągu 14 dni od daty wysłania SMS-a. 
3. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji ogłoszeniodawcę. 
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, wydawca zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu tygodnika „Echo”. 
5. Decyzja wydawcy uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna. 
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania zlecenia publikacji ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny. 
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 
3.Regulamin jest dostępny w biurze ogłoszeń tygodnika „Echo” w Tychach, ul. Grota-Roweckiego 42 oraz na stronie internetowej www.tygodnikecho.pl 
 
  
 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 922) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Górnośląski Tygodnik "Echo" sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 42. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich korekty bądź uzupełniania, oraz może żądać ich usunięcia.

Wywiad

ilustracja

Co by pedzioł Szekspir po naszymu?

Za kilka dni ukaże się w księgarniach niezwykła książka tyskiego nauczyciela języka angielskiego, Marcina Melona. Ponieważ jednak niedawno udzielał nam on wywiadu, tym razem rozmowa z rysownikiem, który książkę ilustrował.

więcej

Stare fotografie

ilustracja

Mąż wyrusza na wojnę

Maria Piekorz (1879-1951), szanowana akuszerka bojszowska z pierwszym mężem Grelą, który jako marynarz poległ na I wojnie światowej.

więcej

Echo historii

ilustracja

Czy Jan Paweł II mógł być ślązakiem?

To zaskakujące pytanie zadałem sobie pewnego pięknego dnia podczas wycieczki do Wadowic. To miasto, leżące w województwie małopolskim, jest – jak powszechnie wiadomo - miejscem urodzenia Karola Wojtyły czyli późniejszego papieża Jana Pawła II. Niezbyt już powszechnie wiadomo, że jego pradziadek był wyznawcą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, czyli potocznie luteraninem.

więcej

W naszej kuchni

ilustracja

A to flądra!

„Nawet flądra nie jest bezstronna” - Stanisław Jerzy Lec

więcej

Reportaż

ilustracja

Do Ziemi Świętej z orkiestrą symfoniczną z Bergisch Gladbach

Izrael • Projekt „Razem” niemieckich i izraelskich muzyków

więcej

Naszym tropem

ilustracja

Ograna przez radnych

Rzutem na taśmę, przed wyborami, lędzińska burmistrz próbowała tereny pod centrum sprzedać pod… Lidla

więcej

Partnerzy